Výjádření k sítím


Vytýčení sítí

Teplárna Písek a.s. poskytuje přístup ke službě Vyjádření k existenci sítí pomocí Internetové aplikace e-UtilityReport.


Kontakt

 
Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01, PÍSEK
 
tel. +420 382 730 111
email: teplarna.pisek@tpi.cz
 
Datová schránka: jt3gmpk
 
IČ : 60826801
DIČ : CZ60826801
 
Bankovní spojení
ČSOB, č.ú. 109674455/0300
obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 640
 
GPS souřadnice:
49.2903833N, 14.1522906E


 TOP CZECH QUALITY

ČEKIA Stability Award

Ověřená společnost

Spolehliva firma

Aktuality

Rekonstrukce výtopny Samoty

     >> Video můžete prohlédnout zde <<

Rekonstrukce Samoty Úspěšný projekt ČEEP 2021: CZT Písek – efektivní a ekologická soustava

Dlouhodobá spolupráce investora Teplárny Písek, a.s. a dodavatelské firmy SYSTHERM s.r.o byla korunována dvojnásobný úspěchem společného projektu CZT Písek – efektivní a ekologická soustava, který zaujal odborníky v prestižní soutěži Český energetický a ekologický projekt/stavba/inovace roku 2021, kde získal cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v kategorii A – projekty a dále Cenu poroty. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo dne 24. 5. 2022 v Betlémské kapli, kde generální ředitel SYSTHERMU pan Jan Kazda a paní ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková osobně převzali obě ocenění.

Projekt územně zasáhnul celé město Písek a tvořil klíčovou osu dlouhodobého konceptu systematického snižování energetické náročnosti výroby a distribuce tepla v soustavě zásobování teplem v Písku a ekologizaci zdrojů tepla. Projekt řešil změnu stávajících parovodních rozvodů CZT Písek za teplovodní včetně úpravy jednotlivých odběrných míst - předávacích stanic, rekonstrukci tepelného hospodářství areálu Nemocnice Písek, což vše přineslo úspory primární energie v podobě snížení ztrát v rozvodech. Součástí tohoto komplexního projektu je i výměna původních horkovodních rozvodů na sídlišti Portyč, které byly následkem povodní ve špatném technickém stavu. Při konverzi parovodů byla též významně rozšířena síť horkovodů k novým odběratelům, horkovod byl zaveden do historického centra města Písek. Zároveň došlo ke snížení emisní zátěže díky rekonstrukci mazutové kotelny na zemní plyn a dále využití zbytkového tepla z bioplynové stanice. Projekt přináší zefektivnění provozu tepelné sítě, významně přispívá k dekarbonizaci CZT a umožňuje zajištění dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti a dodávky tepla konečným odběratelům ve městě Písek.

CEEP CEEP CEEP CEEP

 Konec doby parní na levém břehu Otavy

V letošním roce bude dokončena rozsáhlá investiční akce Teplárny Písek, a.s. „Přechod parovodu na horkovod - Písek“, která byla zahájena v roce 2018. Poslední část horkovodu byla instalována na konci loňského roku, kdy však nebylo možné dále pokračovat na přepojování parní technologie odběrných míst na horkovodní z důvodu již probíhající topné sezóny a nevhodnosti dlouhodobějších odstávek v dodávce tepla pro vytápění.

Významného a zásadního mezníku celé investiční akce bylo proto dosaženo až letos. V průběhu dubna a května byly postupně demontovány zastaralé parní technologie výměníkových stanic v oblasti ul. Zeyerova a nahrazeny technologií horkovodních stanic. V minulém týdnu došlo rovněž k odpojení parovodu pro levobřežní část Písku a ke zprovoznění horkovodního přivaděče, který je veden přes řeku Otavu pod mostem Fr. Šrámka s napojením na stávající horkovodní rozvody.

Přivaděč nyní zásobuje teplem všechna odběrná místa na levém břehu řeky od ul. U Papírny až po sídliště Portyč a ul. Topěleckou, kam byla všude dříve tepelná energie dodávána ze zdrojové parní výměníkové stanice v ul. U Výstaviště. Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek

Logo Evropské unie

Společnost Teplárna Písek, a.s., zahajuje druhý krok v ekologizaci své zdrojové základny

Teplárna Písek v letošním roce zahajuje další významnou investiční akci zaměřenou na ekologizaci zdrojů tepla, které zásobují 8 tis. píseckých domácností a další desítky městských i jiných objektů.

Po plynofikaci výtopny Samoty, která byla provedena v roce 2018, se vedení společnosti rozhodlo reagovat na rychle se měnící podmínky a dát zelenou další významné investiční akci, která se tentokrát bude týkat hlavního zdroje tepla – Teplárny Smrkovice.

Podstatou záměru je řízené snížení instalovaného tepelného výkonu teplárny tak, aby její tepelný příkon ve zdrojích na fosilní paliva byla nižší než 20 MW a tím bylo možné se dále již neúčastnit evropského systému obchodování s emisními povolenkami oxidu uhličitého, a náhrada tohoto výkonu novým kotlem na spalování biomasy. Výkon nového biomasového kotle bude činit 10 MW a v následujících letech se při dostatku tohoto paliva stane základním zdrojem tepla. Díky této zásadní změně teplárna ušetří značné náklady na nákup emisních povolenek a současně i znatelně sníží emise škodlivin, zejména tedy dnes „ostře sledovaného“ CO2.

Práce na výstavbě kotelny budou zahájeny na jaře letošního roku a dokončení stavby a uvedení nového zdroje do provozu lze očekávat na přelomu roku.

Teplárna Písek tak touto akcí dále naplňuje strategii, kterou si její hlavní akcionář – město Písek zakotvilo do své městské tepelné koncepce, jíž schválilo zastupitelstvo města v roce 2017. Svou palivovou základnu společnost rozšiřuje o již třetí druh paliva, což poskytne do budoucna výrazně větší flexibilitu a tedy možnost změnit zastoupení zdrojů na výrobě tepla podle aktuálního vývoje cen na trhu.

Bude-li vše probíhat dle plánu, spotřeba uhlí postupně poklesne přibližně na polovinu s výhledem dalšího možného snížení, budou-li proto ekonomické důvody.

Na realizaci projektu byla podána žádost o investiční podporu z programu OPPIK a bude-li vyhodnocena kladně, pomůže to snížit investiční náklady na méně než polovinu. Celková cena díla je předběžně vyčíslena na cca 100 mil. Kč za rok a společnost na část nekrytou dotací využije bankovní úvěr, s jehož získáním pomohlo město.

Záměr po svém dokončení napomůže k dalšímu snížení rizika neočekávaných změn cen dodávaného tepla, což nepochybně zákazníci ocení. Modernizační program nastíněný koncepcí přitom nekončí a společnost v letošním roce zahájí ještě další ekologicky zaměřenou investici, a tou je výstavba nového horkovodu, který umožní v budoucnu odebírat teplo i z bioplynové stanice nacházející se na okraji průmyslové zóny. O tomto projektu budeme společnost informovat v další samostatné tiskové zprávě.

Únor 2020 Teplárna Písek, a.s. prochází výraznými změnami a modernizací

Teplárna Písek, a.s. prochází výraznými změnami a modernizací  

Celý článek zde:     Teplárna Písek, a.s. prochází výraznými změnami a modernizací >>Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie

Logo Evropské unie

Teplárna Písek, a.s. připravuje na roky 2020 – 2021 ekologický projekt na využití zbytkového tepla z bioplynové stanice. Záměrem toho projektu je náhrada tepla vyrobeného z uhlí teplem z obnovitelného zdroje - z bioplynové stanice. Přínosem projektu bude snížení spotřeby primární energie a zajištění dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti a dodávky tepla konečným odběratelům ve městě Písek. Realizace bude zahrnovat výstavba teplovodu, úpravu kompaktních předávacích stanic ve stávajících odběrných místech v lokalitě sídliště Portyč, vybudování transformačního místa pro vyvedení tepla z bioplynové stanice.

Teplárna Písek, a.s. podala na tento projekt žádost o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 40% způsobilých výdajů bude pokryto dotací z EU.

Duben 2019 Výtopna Samoty - zprovoznění plynového kotle

Výtopna Samoty - zprovoznění plynového kotle  

Další články:

    Písecká Teplárna investuje a zlepšuje životní prostředí >>

    Provoz výtopny bude díky novému kotli ekologičtější >>

    Písecká Teplárna zatočila se starými kotly na topny olej >>

    Další články - Písecká Teplárna >>

 Projekt KeepWarm pomůže modernizovat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Projekt „Zlepšení vlastností systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě“, zkráceně „KeepWarm“, je financovaný v rámci programu EU Horizont 2020. Jeho cílem je zrychlit nákladově efektivní investice do modernizace systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě a snížit emise skleníkových plynů. Na projektu KeepWarm se podílí 11 partnerů v 7 zemích včetně České republiky.


    Projekt KeepWarm >>Workshop firmy Siemens

Dne 9.3.2017 proběhla v zasedací místnosti teplárny prezentace firmy Siemens určená zejména pro pracovníky sekce měření a regulace. Firma Siemens divize procesní instrumentace zde představila portfolio svých výrobků pro oblast teplárenství. Firma je významným dodavatelem např. snímačů teploty, tlaku, hladiny a průtoku. Bez těchto komponentů už dnes nelze zajistit bezpečný provoz kotle nebo turbíny.

Prezentace se zúčastnili také technici teplárny Strakonice a Tábor.

Jindřich Cvach
vedoucí MaR

Workshop RUML - KLINGER

Workshop RUML - KLINGER  

V úterý dne 21.2. 2017 proběhla v zasedací místnosti Teplárny Písek, a.s. prezentace – workshop rakouské firmy KLINGER Group.

Představení firmy bylo zajištěno pracovníky firmy RUML s.r.o., která má pro Českou republiku výhradní zastoupení. Firma Klinger je špičková celosvětová firma s více než stoletou historií, která se zabývá výrobou kvalitních těsnění a stavoznaků pro extrémní tlakové i teplotní parametry a dále výrobou armatur pro potrubní rozvody jako jsou např. pístové ventily a různé druhy kulových kohoutů, které se používají v mnoha průmyslových odvětvích.

Rovněž bylo představeno několik typů odvaděčů kondenzátu pro různé typy parních rozvodů a odběrných míst s doporučením způsobu montáže. Jednalo se o výrobky firmy Armstrong atd.

Workshop byl zaměřen hlavně na výrobky používané v teplárenství a zúčastnili se ho jak pracovníci údržby zdroje i rozvodů tepla, tak ostatní vedoucí a vedení Teplárny Písek, a.s.

Pozváni byli a rovněž se zúčastnili zástupci Teplárny Strakonice, a.s. Celá akce byla velmi přínosná, byla provázena mnoha dotazy a předvedením použití presentovaných výrobků v praxi.

Ing. Josef Smolar
vedoucí ROT
Copyright (c) - Teplárna Písek, a.s.